Temesvári Hirlap, 1923–1938

1903–39 között Temesváron megjelent „független magyar napilap”. Muth Gáspár dr., Sztura Szilárd dr., Skuteczky Miksa dr. és Hajdu Frigyes dr. ügyvédek vezetésével részvénytársaságként alapította a temesvári értelmiségiek polgári liberális és a függetlenségi eszmékért lelkesedő csoportja, amelynek sikerült 40 000 koronás alaptőkét összeadnia. A felelős szerkesztői állásra a fiatal Ady Endrét is hívták, végül azt Bíró Pál, a sátoraljaújhelyi Zemplén c. lap korábbi szerkesztője kapta meg. [...]

A TH-nak sikerült átvészelnie az I. világháború, a forradalmak, a Bánság szerb megszállása, valamint az impériumváltás válságos éveit, majd a román közigazgatás berendezkedését. Az 1920-as évek elején a Maros és Al-Duna közötti tájegység egyedüli magyar nyelvű napilapjaként nagy népszerűségnek örvendett, példányszáma csúcsidőszakában meghaladta a 20 000-et. Mivel a román hatóságok magyarországi sajtóorgánumokat nem engedtek be az országba, megerősödött, s országos viszonylatban is a romániai magyarság elsőrendű lapvállalkozásainak sorába emelkedett: Erdély, a Körösvidék és Máramaros egész területén terjesztették, Csehszlovákiában, Magyarországon, Ausztriában, Jugoszláviában, Amerikában, Olaszországban és másutt is voltak előfizetői, állandó megrendelői.

Pogány Mihály 1924-ben bekövetkezett halála után özvegye neve szerepelt tulajdonosként a lap fejlécén. Főszerkesztőként 1924–25-ben Vuchetich Endre állt a redakció élén. A felelős szerkesztői tisztséget az 1920–30-as években Ligeti Sámuel, id. Kubán Endre, Asztalos Sándor, Braun Dezső töltötte be. A lipcsei Technikum für Buchdrucker főiskolán s más németországi városokban folytatott tanulmányai bejezése, a modern hírlapírás és adminisztráció alapelemeinek budapesti elsajátítása után, 1926. márc. 21-től Pogány László, Pogány Mihály fia vette át a lapvállalat és a Hunyadi Nyomdai Műintézet vezetését. Neki sikerült a laphoz szerződtetnie Asztalos Sándort, Bach Gyulát, Finta Zoltánt, Kalotai Gábort, Ormos Ivánt, Páll Györgyöt, Ráth Károlyt, Szirmai Lászlót, Török Sándort s állandó vezércikkírónak megnyernie a zenetudós orgonaművészt, Járosy Dezsőt, a temesvári római katolikus pap­nevelőintézet vicerektorát, valamint Szabolcska László református esperest. Külmunkatársa volt a lapnak Jakabffy Elemér, Krenner Miklós, Franyó Zoltán, Endre KárolySzombati-Szabó István, Tabéry GézaSzentimrei Jenő, Ligeti Ernő, Szántó György, Berczeli A. Károly, Jörgné Draskóczy Ilma, Szabolcska MihályKabos ÁrminKastriener Sámuel, Hajdu FrigyesFekete TivadarUhlyárik BélaBodó PálDéznai Viktor, Radu Urlăţianu, Kalotai Sándorné, Debreczeni István, Varga Zsigmond, Litteczky Endre stb. A lap történetéről bővebben itt.

Külső hivatkozás