Közművelődés, 1878–1918

Az erdélyi rom. kath. irodalmi társulat heti közlönye, megjelent Gyulafehérváron 1878-tól 1919-ig. A társulat létrejöttéről és a folyóirat indulásáról:

"Az egyházmegye középpontja azonban már a hatvanas évektől kezdve nagyobb társadalmi és szellemi mozgalmaknak színhelye volt. A gymnasium, lyceum és a papnevelő-intézet eszes és tevékeny fiatal papi és világi tanárokat látott falai közt nagy lelkesedéssel működni, akik az irodalmi téren is nagy munkakedvvel és nem kisebb hivatottsággal óhajtottak szerepelni. — Ekkor történt, hogy boldog emlékezetű Fogarassy Mihály, Erdély legnagyobb püspöke, 1877-ben az irodalmi társulat magasztos eszméjét, amely immár hoszszú idők óta sokak lelkében mint jámbor óhajtás élt, hamvaiból uj életre ébresztette. Már az általános munkás hangulat és a viszonyok természete úgy hozta magával, hogy a legnagyobb lelkesedéssel karolták föl ama nagy férfiúhoz méltó nagy eszmét, és a legmesszibb ható buzgalommal láttak annak impozáns megvalósításához. Ennek hatása alatt még 1878. okt. hó - én indult meg a Közművelődés cz. heti közlöny, amelynek különösen irodalmi színezete volt homloktérben. — Ekkor már lázasan folyt az alapításnak lelkes munkája, erről méltó felvilágosítást nyújtanak nekünk azok a kéziratos naplójegyzetek, amelyek Fogarassy Mihály püspök, és Biró Béla akkori gymn. és lyc. igazgató közt lefolyt tárgyalásokról szólnak. Végre 1879. jan. hó 18-án Biró Béla ideiglenes, majd Veszely Károly korelnök gondos vezetése alatt irodalmi társulatunk valóságban megalakult, miután alapszabályait, amelyek a társulati jegyzőkönyv 3-ik lapján olvashatók és a Közművelődés 1878-iki számában közzététettek, 1878. decz. 18-án a m. kir. belügyminister 49.591. szám alatt jóváhagyta. [...]
Maga a megalakulás pedig igy történt : elnök lett Andrássy István, apátkanonok, alelnök Biró Béla, gymn. igazgató, titkár Gidófalvy Gergely, ellenőr Fogarassy János és pénztárnok Avéd Jákó. A társulatnak összesen 25 tagja volt, kik közül rendes működő tagnak jelentkezett 74. Az első évek kiváló munkásság évei voltak, a tagok a szép ígéreteket igazán igyekeztek a valóság apró pénzeivel felváltani, de egyúttal derekasan és eredményesen is. Munkáik a Társulat által kiadott Közművelődésben jelentek meg, melynek hasábjain tartalmas, tudományos értekezések, ügyes tárczák és más szórakoztató olvasmányok váltakoztak.
A lapnak felelős szerkesztője volt Biró Béla, aki mellé szerkesztőtársakul Avéd Jákót, Balogh Ignáczot, Cserni Bélát és Gidófalvy Gergelyt választották. Körülöttük nem nagy, de elég tanult és szorgalmas irói csoport alakult, a mely a lapba állandóan feltűnő munkakedvvel dolgozott." Kárpiss János: Az erdélyi róm. kath. Irodalmi Társulat 25 éves története I. Religio LXII. évf. (1903), 23. szám, 174–175.

Külső hivatkozás