Erdélyi Hetilap, 1864–1865

A "...korszak valóságos első vidéki magyar hírlapja az 1864 okt. 1-én Nagyszebenben kiadott Erdélyi Hetilap, melyet megszűntéig (1865. dec. 28.) Békéssi Márk szerkesztett. Ő volt a lap tulajdonosa is. Hetenként s nyolc kis ívrétlapnyi terjedelemben jelent meg „politikai és szépirodalmi néplap" magyarázó alcímmel. Szépirodalmi tartalmával rövidesen végezhetünk, mert semmi egyebet nem közölt, mint az „Egy magasrangú angol család irataiból" c. fordított regényt (névtelenül) folytatásokban, az első számtól az utolsóig. A szépirodalmiság inkább csak címül szolgált, mert egész tartalma, még a vegyes hírek rovat is, határozott, következetes és irányzatos politika volt. A híreket megelőzte a vezércikk és egy másik történeti vagy politikai közlemény, amikor nem volt tartománygyűlés. Követte a híreket a Birodalmi tanács, a Bel-és külpolitikai szemle rovat. Az Erdélyi Hetilap az abszolút kormány félhivatalosa volt s célja és létjogosultsága abban állt, hogy a kormány intézkedéseit, rendeleteit, továbbá a tartománygyűlés tárgyalásait jóakaratulag, azaz az abszolút kormányra kedvezően ismertette s a Deák-féle szenvedő ellenállás politikájával szemben az aktivitást hirdette. [..] Az Erdélyi Hetilap törekedett a kisbirtokos, kereskedő és iparos osztály, tehát a polgárság független politikai öntudata, önbecse és önértéke föléíbresztésére. (1865. 15. sz.) Csupán ebben, a demokrácia elvi hánytorgatásában és a polgárság, a nép érdekeinek kellő helyen és alkalommal való hangoztatásában néplap. Mert különben tartalma, stílusa, színvonala határozottan elárulja, hogy nem néplap, hanem a Kolozsvári Közlönynek ellenfele, s nem a polgárság és a nép igényeit tartja szem előtt, hanem azt, hogy a K. Közlöny urait, a passivitás vezéreit és hiveit megcáfolja és legyőzze. És el kell ismerni, hogy az Erdélyi Hetilap, illetőleg szerkesztője, Békéssi Márk, rendkívül ügyesen. legtöbbször velősen és a szegfejére ütve kezelte az aktivitás szólamait, a kormány ideológiáját."

 

Forrás: Kristóf György: Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig. Kolozsvár, 1939. 22–23.

 

A digitális változat mindössze az 1865-ös évfolyam.

Külső hivatkozás